Hide Subscribe Panel

Buaicphointí Oidhreachta: Sampla d’imeachtaí oidhreachta inbhuanaithe agus bithéagsúlachta

NO FEE HERITAGE WEEK 08 1

Agus an tSeachtain Náisiúnta na hOidhreachta ag teannadh linn, chuireamar le chéile roinnt samplaí de na himeachtaí a bheidh ar siúl gach lá den tseachtain agus a léireoidh téamaí na hócáide i mbliana, mar atá: oidhreacht inbhuanaithe agus bithéagsúlacht.

Chun amharc ar na himeachtaí uile a bhaineann le raon an-leathan topaicí oidhreachta, téigh chuig an leathanach Imeachtaí nó brabhsáil trí na Tionscadail Dhigiteacha chun teacht ar fhíseáin, ar phodchraoltaí agus ar a lán nithe eile.

Dé Sathairn, an 13 Lúnasa

 • Scéalaíocht Dhátheangach – Finscéal an Locha i mBéarla agus i gCantainis: Cuirfidh ‘Cantainis in Éirinn’ finscéal fíorspéisiúil Éireannach an Locha i láthair in dhá theanga ag Leabharlann Chathair Chorcaí do leanaí idir 5 bliana d’aois agus 9 mbliana d’aois.
 • Gráinneoga a Aimsiú: Ag Ionad Oideachais Pháirc Fiadhúlra Fhóite, óstálfaidh Líonra Dúlra Chorcaí ceardlann ar conas gráinneoga a thaifeadadh sa bhaile nó ar scoil don Suirbhé Gairdíní agus Limistéar Áitiúil. Ar an tslí sin, rannchuideofar le Suirbhé Gráinneog na hÉireann, ar tionscadal eolaíochta de chuid saoránach é.

Dé Domhnaigh, an 14 Lúnasa

 • Ceird Chaillte na Cliabhadóireachta Fite: Tar i gcuideachta le Barry Noyce ag Caisleán agus Gairdíní Phort Omna, Co. na Gaillimhe, le haghaidh taispeántas ciseadóireachta traidisiúnta. Caomhnaíonn Barry oidhreacht na ceirde dúchasaí Éireannaí seo, a úsáideadh tráth le haghaidh móin, feamainn, olann, aoileach agus glasraí a iompar.
 • Ceardlann Beach Meala: Reáchtálfaidh Cumann Beachairí Chathair na Mart ceardlann idirghníomhach ag Músaem Mhichíl Mhic Dhaibhéid, ar lena linn a léireofar a thábhachtaí atá beacha dúchasacha do thimthriall bithéagsúil an phailnithe.

Dé Luain, an 15 Lúnasa

Dé Máirt, an 16 Lúnasa

 • Seimineár/Ceardlann ar Teresa Deevy, Drámadóir agus Scríbhneoir Bodhar Éireannach (1894-1963): Óstálfaidh Ionad Oidhreachta na mBodhar i mBaile Átha Cliath lá amharclannaíochta agus scríbhneoireachta i gcomhpháirt le hAmharclann Bhaile Átha Cliath do na Bodhair.
 • Lá Gníomhaíochta ar son Féileacán: Tugann Comhairle Caomhnaithe Phortaigh na hÉireann cuireadh duit teacht chuig an Loilíoch Mhór Thiar, ar comarclann féileacán i gCill Dara í ina n-óstáiltear breis agus 25 speiceas féileacáin. Le linn d’asail chaomhantais áitiúil feabhas a chur ar an ngnáthóg trí airde fásra a laghdú, iarrann an Chomhairle ar oibrithe deonacha cabhrú le crainn óga scrobarnaí a ghlanadh.

Dé Céadaoin, an 17 Lúnasa

Déardaoin, an 18 Lúnasa

 • Taispeántais Cheardaíocht an Lucht Siúil: Tugann Leabharlann Náisiúnta na nAmharc-ealaíon cuireadh duit chuig taispeántas scéalaíochta beo, gaibhneacht stáin agus déanamh bláthanna páipéir traidisiúnta agus chuig cartlann nua grianghraf agus stártha ó bhéal ó cheardaithe is daoine den Lucht Siúil.
 • Caint Bithéagsúlachta agus Sampláil Linne: Tugtar cuireadh do theaghlaigh freastal ar Dhiméin Chaisleán Bhiorra in Uíbh Fhailí chun an beathra uisceach i linn fionnuisce a iniúchadh, agus eolas á fháil acu ar inveirteabraigh agus ar a n-éiceachórais, agus a gcorp á gcur isteach san uisce.

Dé hAoine, an 19 Lúnasa

 • Gabh don Cheardaíocht Thraidisiúnta: Óstálfaidh Ceardaithe Snáithín na hÉireann stiúideo oscailte in Ard Raithin, Co. na Gaillimhe, áit ar féidir le cuairteoirí labhairt leis na ceardaithe, amharc orthu agus iad i mbun oibre, agus triail a bhaint as sníomh, fíodóireacht agus ruaimniú le holann agus le snáithín alpaca.
 • Bithbhlitz Chaisleán an Chomair, 2022: Óstálfaidh Páirc Thaiscéalaíochta Chaisleán an Chomair i gCill Chainnigh Bithbhlitz dhá lá. Is ócáid spraíúil agus oiriúnach do theaghlaigh í sin agus tá sé mar aidhm léi na speicis flóra agus fána uile i limistéar ainmnithe a thaifeadadh. Tar agus feic bithéagsúlacht an bheathra i do limistéar agus bain taitneamh as taispeántais cheardaíochta, as díolachán Bithleabhar ‘tabhair leat agus ceannaigh’, agus as a lán nithe eile.

Dé Sathairn, an 20 Lúnasa

 • Cruthú amharclannaíochta le Clíona de Brí: Cuirfidh Seirbhís Leabharlainne Chill Dara ceardlann puipéad agus masc trí Ghaeilge i láthair do leanaí i Léim an Bhradáin.
 • Lá an Linbh Fhiáin i mBogach na Cabraí: Tar i gcuideachta le Seamus Ó Dubhagáin, ball den scéim um Oidhreacht i Scoileanna agus ball d’Iontaobhas Bhogach na Cabraí i dTiobraid Árann, le haghaidh lá a bheidh lán de thaiscéalaíocht bogaigh a bheidh oiriúnach do theaghlaigh. Áireofar leis treodóireacht, sampláil linne, taiscéalaíocht móinéar fliuch agus aithint plandaí agus ainmhithe.

Dé Domhnaigh, an 21 Lúnasa