Hide Subscribe Panel

Ceisteanna Coitianta

Ceisteanna Coitianta faoin tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta

Cad í an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta?

Ceiliúradh ar oidhreacht nádúrtha, thógtha agus chultúrtha na hÉireann a mhaireann naoi lá í an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta. Is í príomhaidhm na seachtaine feasacht ar ár n-oidhreacht a chur chun cinn, a spreagann caomhnú agus cothú na hoidhreachta, leis sin. Tá an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta mar chuid de Laethanta Oidhreachta na hEorpa, comhthionscnamh na Comhairle Eorpaí agus an Aontais Eorpaigh.

Cé a eagraíonn an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta?

Déanann an Chomhairle Oidhreachta an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta a chomhordú agus a chur chun cinn agus glacann go leor eagraíochtaí agus daoine aonair páirt sa tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta trí thionscadail agus imeachtaí timpeall na tíre a eagrú. Thosaigh an Chomhairle Oidhreachta leis an tseachtain a eagrú i dtosach in 2005 agus, ó shin i leith, tá sé ag imeacht ó neart go neart agus rinneadh breis agus 800 tionscadal a eagrú agus a roinnt ar láithreán gréasáin na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta anuraidh.

An féidir le duine ar bith tionscadal a eagrú don tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta?


Is féidir, féadfaidh aon eagraíocht, duine aonair, gnólacht nó grúpa pobail tionscadal a eagrú don tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta. Chun páirt a ghlacadh, caithfidh eagraithe a dtionscadal a uaslódáil chuig láithreán gréasáin na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta.

Conas is féidir liom tionscadal a chlárú?


Is féidir leat clárú anois mar eagraí tionscadail ar an leathanach tionscadal a eagrú ar láithreán gréasáin na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta. Trí seo a dhéanamh, beidh teacht agat ar thairseach na n-eagraithe tionscadail, áit a dtiocfaidh tú ar acmhainní a chabhróidh leat do thionscadal a chruthú agus a roinnt. Is féidir leat do thionscadal críochnaithe a uaslódáil trí thairseach na n-eagraithe tionscadail ó Dé Céadaoin, an 16 Meitheamh 2017 ar aghaidh.

Cad é an spriocdháta chun tionscadal a uaslódáil don tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta 2020.


Is é an spriocdháta chun tionscadail a uaslódáil chuig www.heritageweek.ie Dé Luain, an 30 Lúnasa. Caithfidh gach tionscadal a dhéanfar a uaslódáil faoin dáta seo cuspóirí na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta a shásamh agus déanfar breithniú orthu le haghaidh Dhámhachtainí na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta.

Cén saghas tionscadal atá oiriúnach lena n-eagrú?


Is féidir gach saghas tionscadal a eagrú. Is féidir le tionscadail bheith bainteach le gach limistéar den oidhreacht: foraois agus coillearnach, fiadhúlra, geolaíocht, cósta agus muirí, lochanna agus bogaigh, aibhneacha, tírdhreacha, gairdíní agus páirceanna, béaloideas, ginealas, foirgnimh stairiúla, cartlanna, oidhreacht thionsclaíoch, uiscebhealaí intíre, seandálaíocht, stair áitiúil, míleata, bailiúcháin stairiúla, spórt, scileanna traidisiúnta, iompar agus bailte múrtha.

Anuas ar thaighde nua a fhorbairt, d’fhéadfadh tionscadail tabhairt faoi thionscadal oidhreachta athuair nó cur le tionscadal oidhreachta a bhféadfadh gur cuireadh tús leis cheana féin ar leibhéal aonair, teaghlaigh nó pobail. D’fhéadfaí a áireamh leis seo taighde a rinneadh cheana féin ar shéadchomhartha, uiscebhealach, nó scil nó traidisiún sa phobal a thaispeáint, agus bealaí nua a aimsiú feasacht a mhúscailt air nó grúpaí nó daoine aonair i do phobal a chur san áireamh a mb’fhéidir nach mbraitheann go bhfuil páirt á glacadh acu san oidhreacht áitiúil.

Ba cheart torthaí tionscadal a chur i láthair i bhformáid ar féidir é a roinnt go fairsing, mar shampla, caint nó taispeántas ar líne; físeán; podchraoladh nó taifeadtaí stair bhéil; cur i láthair PowerPoint, nuachtlitir, láithreán gréasáin nó blag tiomnaithe; nó trí agallamh le stáisiún raidió nó nuachtán áitiúil. D’fhéadfaí cuntas tiomnaithe modhnaithe meán sóisialta a chur san áireamh freisin mar chuid d’aschur tionscadail.

An féidir liom imeacht i bpearsan a eagrú?


Ag brath ar an gcomhairle sláinte poiblí, is féidir le heagraithe tionscadail a roghnú imeacht beag a eagrú ina bpobal chun a dtionscadal a thaispeáint (e.g. taispeántas grianghraf nó ábhar). Ba cheart go mbeidís ábalta gach tionscadal a chur ar siúl leo féin gan imeacht, nuair a chuirtear san áireamh go mb’fhéidir nach gceadófar tionóil i bpearsan faoi shrianta sláinte poiblí i rith na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta 2021.

Cad é téama na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta 2021?


Tá tionscadail á lorg againn i mbliana a dhíríonn ar a mhéid daoine agus is féidir a spreagadh taitneamh a bhaint as an oidhreacht. Chun cabhrú leat smaoineamh faoi cén ghné den oidhreacht a mb’fhéidir gur mhaith leat a fhiosrú, tá trí chur chuige leathana forbartha againn ar féidir machnamh a dhéanamh orthu le haghaidh tionscadal: tosaitheoirí oidhreachta; oidhreacht a roinnt; agus oidhreacht do dhaoine ar gach aois. Chun teacht ar bhreis eolais ar na cuir chuige seo, tabhair cuairt ar an leathanach Tionscadal a Eagrú.

Conas is féidir le mo phobal tairbhe a bhaint as tionscadal a eagrú i rith na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta?


Cuireann Seachtain Oidhreachta Náisiúnta an deis ar fáil do phobal a thabhairt le chéile (go fíorga san áireamh) chun scileanna nua a fhoghlaim, ceangail nua a dhéanamh agus páirt a ghlacadh i d’oidhreacht áitiúil. Cuireann an tseachtain deis iontach ar fáil do phobail an oidhreacht nádúrtha agus chultúrtha ina gceantar a thaispeáint, daoine a spreagadh nach bhfuil mórán eolais acu faoin oidhreacht agus cuairteoirí a mhealladh agus próifíl do bhaile nó do shráidbhaile a ardú.

Conas is féidir liom mo thionscadal oidhreachta a chur chun cinn laistigh de mo phobal?


Tá go leor bealaí nua ann inar féidir leat do thionscadal oidhreachta a chur chun cinn laistigh de do phobal. Áirítear leo seo póstaeir, raidió áitiúil, nuachtáin áitiúla, na meáin shóisialta agus scéal scéil. Beidh tacaíocht á cur ar fáil ag an gComhairle Oidhreachta d’eagraithe tionscadail a fhad leis an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta chun cabhrú leat breithniú ar conas is fearr do thionscadal a chur chun cinn. Chun nuashonruithe a fháil ar na tacaíochtaí seo, cláraigh le nuachtlitir na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta.

An gcuirtear an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta chun cinn go náisiúnta?


Cuirtear, cuireann an Chomhairle Oidhreachta an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta chun cinn trí fheachtas náisiúnta fógraíochta, margaíochta agus caidrimh phoiblí.

Cad iad catagóirí na Dámhachtana Oidhreachta 2021?


Déanfar breithniú ar gach tionscadal a uaslódálfar faoi Dé Luain, an 30 Lúnasa le haghaidh Dámhachtain Oidhreachta. I mbliana, is iad na catagóirí Dámhachtainí: Laoch Oidhreachta Náisiúnta; Tosaitheoirí Oidhreachta; Oidhreacht a Roinnt; Oidhreacht do Dhaoine ar Gach Aois; Oidhreacht Uisce; agus Leanbh Fiáin. De bhreis air sin, bronnfar Dámhachtain Chontae amháin ar thionscadal amháin i ngach contae. Fógrófar sonraí iomlána faoi na Dámhachtainí Oidhreachta go luath.

Conas a eagraím árachas d’imeacht?


Tá gach eagraí aonair freagrach as a chinntiú go bhfuil an leibhéal cuí árachais i bhfeidhm dá n-imeacht. Déan teagmháil le d’árachóir lena dheimhniú cén leibhéal árachais a theastaíonn uait.

Cad ba cheart dom a dhéanamh más gá an t-imeacht a eagraím a chealú?


Más aschur de do thionscadal oidhreachta imeacht i bpearsan agus mura bhfuil aon rogha agat, ar chúis ar bith, ach d’imeacht a chealú, cinntigh, le do thoil, go ndéanann tú gach iarracht na daoine a bhí beartaithe bheith páirteach ann a chur ar an eolas ar a mhéid bealaí agus is féidir. Sa chás go gcuirtear an t-imeacht ar ceal, caithfidh eagraithe imeachta gach iarracht a dhéanamh é seo a thabhairt le fios go háitiúil agus fógra le leithscéal a chur in airde ag an áit ainmnithe tionóil lena chinntiú nach mbíonn aon duine a thagann i láthair ag feitheamh gan ghá.

Cuir ar an eolas sinn, freisin, trí ríomhphost a sheoladh chuig heritageweek@heritagecouncil.ie chun gur féidir linn na liostaí ar an láithreán gréasáin a nuashonrú agus an cealú a chur in iúl go náisiúnta, más gá.

Cé ar cheart dom teagmháil a dhéanamh leis má theastaíonn eolas breise uaim faoin tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta?

Má theastaíonn eolas breise uait, déan teagmháil, le do thoil, leis an gComhairle Oidhreachta trí ghlaoch ar 087-3683515 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig heritageweek@heritagecouncil.ie.