Hide Subscribe Panel

Eagraigh Imeacht nó Tionscadal

***In oirchill cuid mhór tráchta a bheith ann ar an suíomh Gréasáin thar an gcúpla deireadh seachtaine atá romhainn, tabhair faoi deara go mbeidh an Tairseach Eagraithe ar www.heritageweek.iedúnta le haghaidh imeachtaí i bpearsa ná tionscadail dhigiteacha a uaslódáil idir 5:30i.n. Dé hAoine 12 Lúnasa go dtí 8i.n. Dé Domhnach 14 Lúnasa***.

Cúis céiliúrtha do Sheachtain Oidhreachta Náisiúnta 2022 go bhfuil imeachtaí ina mbeidh daoine i láthair go pearsanta thar n-ais chomh maith le tionscadail dhigiteacha

Agus caitheamh ina ndiaidh ar dhaoine dá n-éagmais, tá imeachtaí ina mbeidh daoine i láthair go pearsanta ar ais i mbliana, mar aon le spéis ollmhór i dtionscadail oidhreachta dhigiteacha, agus dá bhrí seo tá an Chomhairle Oidhreachta ag tabhairt cuiridh do dhaoine aonair, do phobail agus d’eagraíochtaí chun imeachtaí a fhorbairt ina mbeidh daoine i láthair go pearsanta chomh maith le tionscadail dhigiteacha mar chuid de Sheachtain na hOidhreachta.

Is é an téama do Sheachtain Oidhreachta Náisiúnta 2022 ná oidhreacht inbhuanaithe agus iarrtar ar na heagraithe machnamh a dhéanamh ar na nithe seo a leanas agus iad i mbun a gcuid gníomhaíochtaí a phleanáil.

  • Inbhuanaitheacht: Cuireadh a thabhairt do lucht eagraithe chun machnamh a dhéanamh ar conas is féidir ár n-oidhreacht shaibhir thógtha, chultúrtha agus nádúrtha a chaomhnú agus conas is féidir leas a bhaint as seo chun todhchaí níos inbhuanaithe a fhorbairt. Conas is féidir dáimh a chothú le scileanna agus traidisiúin ó ré atá caite agus iad a chur ar aghaidh chuig an gcéad ghlúin eile?
  • Bithéagsúlacht: Cuireadh do lucht eagraithe chun daoine a spreagadh chun tuiscint níos fearr a bheith acu ar an ndúlra, a bheith feasach ó thaobh éagsúlacht beatha plandaí agus ainmhithe ina gceantar féin, chomh maith le speicis dhúchasacha agus tírdhreacha nádúrtha a chaomhnú.

Caith súil ar ár rannóg nuachta le haghaidh roinnt smaointe maidir faoi gach ceann de na ceannteidil seo.

Má tá imeacht á eagrú agat ina mbeidh daoine i láthair go pearsanta, déan machnamh ar na ceisteanna seo a leanas: Cén sprioc atá ag an imeacht, sé sin, cén ceacht nó eispéireas go mba mhaith leat a thabhairt do do lucht féachana? Cé chomh mór agus a chaithfidh an lucht féachana a bheith chun an t-éispéireas is fearr a chinntiú do gach éinne a fhreastalaíonn air? An bhfuil d’imeacht inbhuanaithe – an bhfuil na hábhair a úsáideann tú neamhdhíobhálach don chomhshaol, an bhfuil tú ag fáil an oiread agus is féidir ó do cheantar féin, conas a théann daoine ann? An bhfuil cuma fháiltiúil ar d’imeacht do dhaoine ó chúlraí éagsúla, iadsan nach bhfuil mórán taithí acu ar an oidhreacht agus iadsan a tháinig chun cónaithe i do cheantar le déanaí? Le haghaidh tuilleadh eolais ar conas imeachtaí a éireoidh go geal leo a eagrú, tabhair cuairt ar ár rannóg nuachta le do thoil.

Má tá tionscadal digiteach á chruthú agat, ba chóir torthaí do thionscadail a chur i láthair i bhformáid is féidir a roinnt go forleathan, mar shampla caint nó taispeántas ar líne; físeán; podchraoladh nó taifeadadh staire béil; cur i láthair PowerPoint nó blag; trí nuachtlitir do phobail nó d’eagraíochta; trí agallamh le stáisiún raidió áitiúil nó i nuachtán; nó trí shuíomh gréasáin tiomnaithe nó cuntas meán sóisialta. Tabhair cuairt ar ár Leathanaigh acmhainne le haghaidh nodanna agus cleasanna maidir le tionscadail dhigiteacha.

Ó thaobh imeachtaí agus tionscadail de, d’fhéadfadh rud nua a fhorbairt a bheith i gceist, nó athshúil a thabhairt ar thionscadal oidhreachta nó ar thaighde ar ghné dár n-oidhreacht ar ar oibrigh tú cheana.

Dá mba mhaith leat páirt a ghlacadh mar eagraí, seo chugat treoir maidir le conas é sin a dhéanamh!

1. Clárú mar eagraí
Cliceáil anseo chun cuntas eagraithe a chruthú agus logáil isteach i dTairseach na nEagraithe. Tar éis logáil isteach duit, is féidir insint dúinn faoi d’imeacht nó tionscadal.

2. Cuir isteach d’imeacht nó tionscadal

Nuair atá tú cláraithe mar eagraí beidh tú in ann d’imeacht nó do thionscadal críochnaithe a chur isteach tríd an bhfoirm iontrála i dTairseach na nEagraithe. Ba cheart tionscadail agus imeachtaí a chur isteach chuig suíomh gréasáin Sheachtain na hOidhreachta roimh thús Sheachtain na hOidhreachta. Tá go dtí Dé Máirt, 23ú Lúnasa ag tionscadail a críochnaíodh le linn Sheachtain na hOidhreachta Náisiúnta a gcuid aschuir tionscadail a chur isteach. Dá mba mhaith leat go ndéanfaidh an tOifigeach Oidhreacha ó d’Údarás Áitiúil fógraíocht ar d’imeacht ina mbeidh daoine i láthair go pearsanta, is é an spriocdháta chun do chuid eolais a chur isteach ná Dé Céadaoin, 6ú Iúil.

3. Bain Súp as Seachtain na hOIdhreachta!

Beidh an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta ar siúl ó Dé Sathairn 13ú Lúnasa – Dé Domhnaigh, 21ú Lúnasa. Bíodh spraoi agat agus tú i mbun oidhreacht na hÉireann a bhlaiseadh agus déan cinnte na rudaí a fhoghlaimíonn tú a roinnt!

Clárú mar Eagraí

Má tá imeacht nó tionscadal beartaithe agat do Sheachtain Oidhreachta Náisiúnta 2022, cláraigh mar eagraí thíos le do thoil agus logáil isteach ansin chun d’imeacht nó tionscadal a chur isteach i dTairseach na nEagraithe.

Má eagraigh tú tionscadal do Sheachtain Oidhreachta Náisiúnta 2021, beidh do shonraí sínigh isteach ó anuraidh fós bailí.

Sula gcuireann tú do thionscadal isteach, léigh agus déan machnamh ar ár bpolasaí tionscadail le do thoil.