Hide Subscribe Panel

Polasaí maidir le hImeachtaí agus Tionscadail

Caithfidh gach eagraí do Sheachtain Oidhreachta Náisiúnta tacú le cuspóirí sonraithe de chuid na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta.

Caithfidh na nithe seo a leanas a bheith le sonrú i ngach imeacht agus tionscadal:

 • Fiúntas oidhreachta: Caithfidh imeachtaí agus tionscadail gné shonrach amháin ar a laghad d’oidhreacht nádúrtha, chultúrtha nó thógtha a chur chun cinn go soiléir.
 • Feasacht / Luach oideachasúil: Ní mór d’imeachtaí agus tionscadail cur go follasach le tuiscint an phobail ar cheist éigin nó luach oideachasúil a bheith acu sa chaoi is go gcabhraíonn siad le caidreamh a chothú lenár n-oidhreacht nó go méadaíonn siad an fonn atá orthu tuilleadh a fháil amach fúithi.
 • Cumas léirmhínithe: Má tá gné chomórtha ag imeacht nó tionscadal, ba cheart é a bhunú ar fhíricí agus léargas tomhaiste a thabhairt ar dhá thaobh an scéil (agus níor cheart dó leithscéal a ghabháil d’aon dochar a ndearnadh do dhaoine eile).

Ba cheart d’imeachtaí agus tionscadail curtha ar siúl faoi scáth Sheachtain Oidhreachta Náisiúnta 2023 ceann amháin ar a laghad de na critéir seo a leanas a shásamh:

 • Oidhreacht beo a chur chun cinn: Is oidhreacht cultura í oidhreacht bheo a ceiliúrann na hamanna atá thart, na ceirde, scileanna agus cleachtaí a bhfuil fós á úsáid inniú. De réir UNESCO is éard is brí le “oidhreacht beo” ná na “tradisiúin beal, na taibhealaíona, cleachtaí sosialta, na deasghnátha agus féile, eolas agus cleachtaí a baineann le nadúr agus an domhain, agus na eolais agus scileanna a baineann le ceardaíochta” Féach ar an roinn nuacht anseo le tuile eolas agus smaointí.
 • Rannpháirtíocht an phobail a mhéadú a oiread agus is féidir: Dul i dteagmháil leis an líon is mó daoine i do cheantar agus is féidir chun iad a mhealladh le bheith páirteach. Iad a spreagadh chun a gcuid cuimhní agus a gcuid eolais a roinnt.
 • Bíodh cur chuige ionchuimsitheach agat: Tabhair na glúnta éagsúla i do phobal le chéile – an féidir le duine níos sine scil a roinnt le duine níos óige; an féidir le duine níos óige scéal ó dhuine níos sine a thaifeadadh? Tabhair cuireadh do bhaill nua de do phobal nó cabhraigh leo a bheith páirteach. Déan cinnte go bhfuil d’imeacht nó tionscadal inrochtana do gach éinne.
 • Déan d’imeacht nó tionscadal a roinnt le daoine eile: Bíodh plean soiléir agat maidir le conas cur le líon na ndaoine atá ar an eolas faoi do ghníomhaíocht, ar bhonn áitiúil, ar bhonn réigiúnach agus ar bhonn náisiúnta fiú.
 • Cuir le nó déan forbairt ar imeacht nó tionscadal oidhreachta atá ann cheana. Má tá do smaoineamh maidir le himeacht nó tionscadal bunaithe ar obair atá ar siúl agat cheana féin (m.sh. tionscadal oidhreachta a raibh baint agat leis thar thréimhse níos faide), déan do mhachnamh faoi conas is féidir an obair seo a fhorbairt do Sheachtain Náisiúnta Oidhreachta na bliana seo. Ní gá a bheith i gceist le seo ach d’imeacht nó do thionscadal a thaispeáint do lucht féachana nua.
 • Cur le hacmhainní / gréasáin atá ann cheana: Déan do mhachnamh faoi conas leas a bhaint as acmhainní nó saineolas de chuid eagraíochtaí nó líonraí ábhartha chun treoir a thabhairt do do thionscadal, mar shampla an Líonra Stairsheanchais, Cairde Éanlaith Éireann, Comhairle Chaomhnaithe Phortaigh na hÉireann, nó Cartlann Cheol Traidisiúnta na hÉireann.

  Is ceiliúradh ar ár n-oidhreacht í an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta. Ní ceart do lucht eagraithe leas a bhaint as tionscadail a reáchtáiltear faoi scáth Sheachtain Oidhreachta Náisiúnta chun cuspóirí tráchtála d’aon eagraíocht nó comhlacht a chur chun cinn.

  Ba cheart gur féidir imeacht a thugtar poiblíocht dó trí Sheachtain Oidhreachta Náisiúnta a idirdhealú ó imeachtaí a dhéantar a phoibliú ó cheann ceann na bliana. Ba cheart d’imeachtaí na Seachtaine Oidhreachta a bheith saor in aisce. I gcásanna eisceachtúla nuair nach féidir é sin a dhéanamh, ba cheart go mbeidís bunaithe ar shíntiúis dheonacha, nó curtha ar siúl ar chostas laghdaithe, nó deis neamhchoitianta a thabhairt do dhreamanna baint a bheith acu le heispéireas nach mbeadh teacht acu air de ghnáth.

  Forcoimeádann an Chomhairle Oidhreachta an ceart aici féin gan tionscadail nach gcomhlíonann cuspóirí Sheachtain na hOidhreachta Náisiúnta a liostú ar shuíomh gréasáin na Seachtaine Oidhreachta.Má tá aon cheist agat faoin bpolasaí seo téigh i dteagmháil le do thoil le heritageweek@heritagecouncil.ie.