Hide Subscribe Panel

Gradaim na Seachtaine Náisiúnta na hOidhreachta 2022: Buaiteoirí an Chontae

Heritage Week Day 83 1

D’aithin an Chomhairle Oidhreachta arís i mbliana iarrachtaí daoine aonair, teaghlach agus grúpaí pobail oidhreacht thógtha, nádúrtha agus chultúrtha na hÉireann a chaomhnú, a chosaint agus a chur chun cinn a chinntiú. Bronnadh an catagóir Ghradam an Chontae ar an imeacht nó tionscadal oidhreachta is rathúla ó gach údarás áitiúil.

Ceatharlach
Dá n-imeacht, Scoil Náisiúnta Ráth Ana: Cuimhní ár Laethanta Scoile, thug Bantracht na Tuaithe Ráth Ana cuireadh do bhaill an phobail bualadh le chéile chun a gcuimhní ar Scoil Náisiúnta Ráth Ana (Halla pobail Ráth Ana a thugtar air anois) a phlé. Bhí an scoil ag feidhmiú ó 1883-1969, agus ba í aidhm an ghrúpa ná eolas fótagrafach, scríofa agus béil a bhailiú ó iardhaltaí na scoile agus baill an phobail. Bainfidh siad úsáid as an eolas seo chun cáipéis scríofa agus / nó dhigiteach a chur ar fáil amach anseo.

An Cabhán

D’óstáil Oifig Oidhreachta Chontae an Chabháin, i gcomhpháirt le Cumann Forbartha Theampall an Phoirt agus Ionad Búdaíoch Jampa Ling, sraithe imeachta darbh ainm Loirg Coise an Ama atá Caite chun eaglaisí áitiúla agus láithreáin stairiúla eile a cheiliúradh trí fhreagraí ealaíne meán measctha.

An Clár

Thug Pobail a Cheangail le Talaimh Phortaigh cuireadh do dhaoine Siúl agus Caint ar Phortach na Seanchoille i gcomhpháirt le Tionscadal Athchóirithe Phortach na Seanchoille. Athchóiríodh an portach go páirteach agus athfhliuchadh é sa bhliain 2021 agus ba dheis é an t-imeacht seo tábhacht na hoibre seo a roinnt le baill an phobail.

Cathair Chorcaí

D’óstáil Bailte Slachtmhara na Dúghlaise sraith imeachtaí oidhreachta nádúrtha, lena n-áirítear siúlóid bithéagsúlachta, siúlóid sealgaireachta, siúlóid cois abhann le sampláil uisce, agus caint ar éin ghairdín na hÉireann.

Contae Chorcaí

Bhí Ted Cooke i gceannas ar shraith imeachtaí a dhírigh ar athchóiriú éiceolaíochta, crainn agus córais uisceacha, agus conairí fiadhúlra.

Doire

Roinn Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin sraith turas, físeán agus taispeántas fíorúil a d'fhiosraigh stair áitiúil, ó earraí seandálaíochta go stair a bhaineann le cathair mhúrtha go oidhreacht mhíleata.

Dún na nGall

Thug an t-imeacht Gaeilge, Turas na dTithe Oidhreachta, cuairt ar thrí theach stairiúil i nGaeltacht Thír Chonaill, agus startha suimiúla, iarrachtaí caomhnaithe ailtireachta agus logainm, chomh maith le taispeántais ceirde agus ceoil á gcur i láthair.

Cathair Bhaile Átha Cliath

Le linn an Mheánaois go dtí an Pasáiste Láir:Thug an tSeandálaíocht faoi Lidl, Sráid Aungier, IAC Archaeology turas treoraithe timpeall Eaglais mheánaoiseach Naomh Peadar, teach báite de chuid shliochtaigh na Lochlannach agus amharclann a bhí galánta uair amháin, gach ceann acu caomhnaithe faoin Lidl i mBaile Átha Cliath 2.

Baile Átha Cliath Dún Laoghaire-Ráth an Dúin

Chuir Cumann na nÁitritheoirí Ghráinseach Mharlaí Ceardlann Abhann Eolaíochta Saoránaigh i láthair, faoin mbeathra uisceach in Abhainn Little Dargle trí shuirbhé samplála a bhí oiriúnach do theaghlaigh. Bhí an deis ag páistí inveirteabraigh uisceacha a lorg agus foghlaim faoi sláinte na habhann agus bithéagsúlacht.

Baile Átha Cliath Fine Gall

Bhí an grúpa Athchóirithe ÉIRE 6 i gceannas ar shiúl agus caint maidir le stair, athchóiriú agus tábhacht na héiceolaíochta le linn a n-imeacht Seachtain na hOidhreachta Bhinn Éadair. Is í an aidhm atá acu ná feasacht a chur chun cinn maidir le comhartha Neodrachta an Dara Cogadh Domhanda agus Binn Éadair go ginearálta.

Baile Átha Cliath Theas

Le linn Eaglais agus Reilig Mheánaoiseach Naomh Fionntáin san Oíche, d’óstáil Cumann Sean-Leamhcán ceardlann sa tráthnóna maidir leis an eaglais agus an reilig, ag caint faoi stair agus bithéagsúlacht an láithreáin. Léirigh siad modhanna grianghrafadóireachta san oíche agus thug siad deis do rannpháirtithe tástáil a dhéanamh ar obair ceamara ísealshoilsithe ar ghuthán cliste. Bhí brathadóir ialtóige acu ar an láithreán chun gártha ultrafhuaime na n-ialtóg a chloisteáil.

Cathair na Gaillimhe

Bhí Philip James i gceannas ar Shiúl agus Caint faoi Stair 1000 Bliain na Gaillimhe maidir le Tógáil Canála agus Muilleoireacht trí shráideanna chathair na Gaillimhe. D’fhiosraigh sé comhlachtaí atá uisce-thiomáinte go príomha, an teicneolaíocht a d’úsáid siad, agus na teaghlaigh a bhí i gceist.

Contae na Gaillimhe

Sheol An Bhean Ghlúine gearrscannán, Life from a Midwife’s Bag, a chuir mná glúine ón 20ú aois in aithne agus a chuir a n-obair chróga os comhair an phobail ag am a bhí neart éiginnteachta ag baint le breith clainne. Chuir Emma Laffey podchraoltaí agus ríomhleabhar i láthair ar an ábhar sin chun scéalta, grianghraif agus cuimhneacháin eile a roinnt.

Ciarraí

Chuir Eleanor Turner Saol sna Portaigh i láthair:Lá Spraoi Teaghlach i gCill Airne, lena n-áirítear gníomhaíochtaí faoi phlandaí portaigh, sampláil linne, ainmhithe dúchasacha, agus tuilleadh.

Cill Dara

Mar chuid dá bPlean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta na mBailte Slachtmhara, d’fhág Gníomhaíocht Phobail Chill Choileáin limistéir féir le fás chun fás blátha fhiáin a chur chun cinn. Le linn Scileanna Speal ar Fhaiche Bhaile Niocláis, speal siad na limistéir sin chun na scileanna oidhreachta sin a chur chun cinn.

Cill Chainnigh

Chuir Ard-Eaglais Naomh Cainneach sraith imeachtaí ar siúl ó thurais an láithreáin do pháistí agus scoláirí an Teastais Shóisearaigh go clár Pháiste Fiáin ar naoimh na hÉireann agus an bhithéagsúlacht.

Laois

Chuir Bailte Slachtmhara Eiréil plaic agus suíochán comórtha suas ar 175ú lá cuimhneacháin an Ghorta Mhóir le linn Thionscadal Phota an Ghorta Mhóir Céim a hAon. Cuireadh iad sin in aice le a bhí mar theach anraith le linn an Ghorta Mhóir.

Liatroim

D’óstáil an Tionscadal Theach Allais Liatroma Cuir Ceist faoin Seandálaíocht, agus bhí an comhordaitheoir tionscadail ar fáil chun ceisteanna a fhreagairt ó chuairteoirí idir óg agus aosta faoin láithreán agus a thaighde.

Luimneach

D’óstáil Comhairle Pobail Eas Géitine Bhaile Stiabhna ceardlanna in Eas Géitine a d’fhiosraigh cáilíocht uisce agus bithéagsúlacht na Daoile agus Inbhear na Daoile agus na Sionainne. D’fhoghlaim rannpháirtithe conas difríocht a dhéanamh do dhobharlaigh áitiúla agus cruthófar plean gníomhaíochta bithéagsúlachta uisce pobail.

Longfort

D’óstáil Ionad Oidhreachta Ridirí agus Concas na Normannaigh le hathléirithe, stair bheo, margadh, ceardaíocht agus tuilleadh. D’óstáil siad Comóradh Michael Collins chomh maith chun baile dúchais a fiancée a cheiliúradh.


Chomóir Brian Larkin 70ú Lá Cuimhneacháin Dhúnadh an Iarnróid LNWR sa Ghrianfort le cur i láthair agus siúl agus caint sa Sráidbhaile Victeoiriach.

Maigh Eo

D’óstáil Oidhreacht Chluain Cearbán-an Chillín Siúlóid Sealgaireachta ar Cross Strand, agus feamainn agus fiadhúlra áitiúil á phlé. Chonaic rannpháirtithe uiscí glana Chuan Mó agus dhúisigh siad a bPáiste Fiáin taobh istigh.

An Mhí

Chuir Paul Kerr fáilte roimh Maurice O’Keeffe ó Saol agus Béaloideas na hÉireann le haghaidh Taifeadadh Béil ag Páirc Oidhreachta agus 7 Arch Bridge. Rinne sé taifead ar stair bhéil, lena n-áirítear gearradh speal agus úsáid uirlisí láimhe, Pobal Taistealaithe na hÉireann, ceol agus traidisiúin eile.

Muineachán

D’óstáil Iontaobhas Fiadhúlra na hÉireann Bhrainse Mhuineacháin agus Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil Oidhreacht Chruthaitheach Spreagtha ag an Dúlra agus a Cheol chun roinnt bealaí a ndeachaigh fuaim an dúlra i bhfeidhm ar chultúr cruthaitheach na hÉireann a fhiosrú. Chuala na daoine a bhí i láthair ó thaifeadaí Dean McDonnell, a bhfuil gnáthóga agus fiadhúlra na hÉireann ar fud an oirthuaiscirt á dhoiciméadú aige. Roinn an scríbhneoir agus scoláire Éireannach na Meánaoise, Fearghal Duffy, a fhoghlaim ar éiceolaíocht luath-litríochta Éireannach, agus ceoltóirí áitiúla ag seinm ceoil a ndeachaigh tuath na hÉireann i bhfeidhm air.

Uíbh Fhailí

Tháinig grúpaí pobail atá ceangailte ag An Bhrosnach le chéile chun oidhreacht chultúrtha agus nádúrtha na habhann a cheiliúradh trí Fhéile Liteartha agus Ceoil a d’óstáil Cumann Oidhreachta Chlóirthigh ag Teach Chlóirthigh. Bhí taibhiú ceoil ar siúl le linn na féile a bhí spreagtha ag an abhainn. Chuir sé an focal labhartha, filíocht, agus ceardlanna do pháistí i láthair chomh maith.

Ros Comáin

D’óstáil Ionad Cuairteoirí Ráth Cruachan ‘Laochra agus Rudaí Salacha’, comhdháil agus taispeántas grianghrafadóireachta bunaithe ar Fhíor Ghort na Cranncha, fíor adhmaid na hIarannaoise atá ocht dtroigh ar airde a d’aimsigh seandálaithe sa bhliain 2021.

Sligeach

Chuir Tionscadal Taighde agus Caomhnaithe Chaisleán Mhaigh Uí Ghadhra Oibreacha Caomhnaithe Chaisleán Mhaigh Uí Ghadhra i láthair, a thosaigh sa bhliain 2021. Bhí cuairteoirí in ann an dul chun cinn a rinne siad chun an láithreán stairiúil seo a chaomhnú a fheiceáil.

Tiobraid Árann

D’óstáil Grúpa Oidhreachta Athbheochana Bhaile Thiobraid Árann sraith imeachtaí, lena n-áirítear scannán faisnéise faoi mhonarchana lámhainní Thiobraid Árann agus ceardlann a thug deis do dhaoine óga a smaointe a roinnt faoin lár baile stairiúil a athbheochan.

Port Láirge

D’óstáil Geopháirc Chósta an Chopair sraith imeachtaí a chlúdaigh scéal geolaíochta Chósta an Chopair , oidhreacht mianadóireachta, siúlóid cois farraige agus turais ábhar nua ina ionad cuairteoirí.

An Iarmhí

Chuir ETHOS siúlóid trí Phortach Ardaithe Chluain Cró ar fáil le héiceolaí George Smith, a chuir plandaí dúchasacha agus iarrachtaí caomhnaithe in iúl. Rinne an grúpa turas stairiúil timpeall shráidbhaile Bhealach an Tirialaigh.

Loch Garman

D’óstáil Grúpa Forbartha Abhainn Áth Aeir agus Bithéagsúlachta Féile Abhainn Chaisleán Dhún Dealgan agus Dúlra. Ghlac teaghlaigh páirt i monatóireacht ar an leamhan, tóraíocht taisce dúlra cladaigh agus piocadh bruscair, comórtas ealaíne gainimh, agus go leor eile.

Cill Mhantáin

Thug Cumann Staire na Coille Cruinne agus an Cheantair cur i láthair ar an taighde ar Chaisleán Caoimhín, caisleán Angla-Normannach i Sléibhte Chill Mhantáin. Tá siad ag obair ar phlean caomhnaithe don láithreán chomh maith.