Hide Subscribe Panel

An tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta 2024

NHW24 Twit FB Link Blog Ir

Titfidh an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta 2024 amach idir an 17 agus an 25 Lúnasa 2024. I mbliana déanfaimid ceiliúradh ar an téama “Ceangail, Bealaí agus Líonraí".

Cad leis a mbaineann an téama?

Tugann an téama Ceangail, Bealaí agus Líonraí cuireadh duit na naisc a fhiosrú idir daoine agus pobail, chun súil a chaitheamh ar na rudaí a thugann le chéile agus a cheanglaíonn sinn.

Táimid uile ceangailte ar bhealaí éagsúla lena chéile, lenár dteaghlaigh agus lenár bpobail.

Tá bealaí fisiciúla breactha ar an tírdhreach, bóithre, cosáin, bóithríní, aibhneacha agus canálacha, agus meabhraíonn siad dúinn go ndearna sochaithe iarracht i gcónaí ceangal a dhéanamh. Meabhraíonn siad dúinn gur thaistil daoine chun feirmeoireacht a dhéanamh agus chun rudaí a ghabháil, chun trádáil agus taiscéaladh a dhéanamh, agus eachtraíocht nua a lorg. Cosáin ársa chasta oilithreach, iar-rianta iarnróid a cheangail ár mbailte tráth den saol, uiscebhealaí a rinne an trádáil a éascú, ár gcórais nua-aimseartha bhóithre – samplaí iad seo go léir de na ceangail a thug pobail le chéile ar feadh na gcéadta bliain.

Tá níos mó ná ceangail fhisiciúla i gceist lenár gceangail chultúrtha. Ceadaíonn ár n-oidhreacht dholáimhsithe a fhiosrú tríd an téama seo dúinn go léir tuiscint níos fearr a fháil ar ár gceangail tríd an spórt, caitheamh aimsire, ceangail teaghlaigh, creideamh agus traidisiúin.

Cuireann ár n-oidhreacht nádúrtha ceangail ar tairiscint freisin. Cruthaíonn éin imirceacha líonraí agus ceangail idir Éirinn agus codanna den Afraic agus de Chríoch Lochlann. Cruthaíonn ár speicis dhúchasacha líonraí fud fad na tíre trí fhálta sceach agus gleannta abhann.

Tugann ár n-oidhreacht cuireadh dúinn ceisteanna a chur faoi bhunúis bhealaí, struchtúr, deasghnátha agus chleachtas, agus is féidir linn, tríd an stair seo a fhiosrú, na rudaí siúd a aimsiú a cheangail sinn tráth dá raibh agus a leanann lenár slite maireachtála inniu a mhúnlú.

Ár Líonraí a Fhiosrú

Is minic go n-eascraíonn ár líonraí as stair atá fite fuaite ina chéile, in oidhreacht thógtha agus meabhraíonn saothair ealaíne, traidisiúin, agus ceardaíocht agus ár n-idirghníomhú leis an dúlra dúinn an stair chomhroinnte freisin. Cuireann bealaí fisiciúla agus téamacha deiseanna ar tairiscint leis an oidhreacht agus pobail a thabhairt le chéile.


Mar dhaoine aonair, pobail, agus sochaithe, mairimid laistigh de líonraí idirnasctha is minic a shíneann níos leithne ná ár bpobal féin. Tagaimid ar oidhreacht chultúrtha phobal éagsúil, a sholáthraíonn deiseanna dúinn a aithint conas a léirítear ár saol féin roimhe seo ina n-oidhreacht agus conas a chuireann sin le hoidhreacht níos fairsinge chomhchoiteann. D’fhág iarsmaí sochaithe roimhe seo lorg doscriosta ar ár dtírdhreacha, faoi mar is léir inár tírdhreach, ár dteanga agus fiú in ábhair ár músaem agus ár ndánlann. Déantáin de cheangail stairiúla iad ár dteanga agus ár stór focal, a léiríonn an chomóntacht shuntasach laistigh dár n-oidhreacht agus a thugann chun solais chomh maith conas a ghlacann an cultúr le foirmeacha uathúla bunaithe ar a fhréamhacha tíreolaíocha.

Ag cur le téamaí na hOidhreachta Inbhuanaithe agus Bithéagsúlachta in 2022 agus na hOidhreachta Beo in 2023, is léir go bhfuil ceangail ann ar go leor bealaí éagsúla agus go bhfuil siad ag teacht chun cinn de shíor. Trí spásanna cónaithe, oibre, agus áineasa cruthaítear bealaí agus ceangail nua agus de réir mar a thaistealaíonn daoine, taistealaíonn a n-oidhreacht leo, agus déanann a luach intreach é a chothú. Ar an gcaoi sin, léirítear i dtraidisiúin éagsúla a fhiosrú an éagsúlacht cheangal lenár n-oidhreacht féin.

Ceangail Dhigiteacha

Cé go leanann na bealaí fisiciúla agus na líonraí atá ann lenár saol a mhúnlú, braithimid inniu freisin ar cheangail dhigiteacha. Cruthaíonn na foirmeacha seo de chumarsáid atá ag teacht chun cinn de shíor óna léarscáileanna agus a mbealaí féin, agus ceanglaíonn siad sinn le daoine eile ar bhealaí nach bhféadfaí a shamhlú roimhe seo. Tá an oidhreacht níos inrochtana ná mar a bhí sí riamh roimhe seo a bhuíochas le teicneolaíochtaí nua trí thionscadail digitithe agus acmhainní ar líne cosúil le heritagemaps.ie agus ICAN. Is éasca anois é do cheantar áitiúil agus do stair theaghlaigh a fhiosrú tríd an teicneolaíocht.


Déantar sinn a líonrú inniu, trí na meáin shóisialta, ar bhealach nach ndearnadh riamh roimhe seo, trínár ndíolta spéise, ár ngníomhaíochtaí agus ár n-uaillmhianta comhroinnte. In ainneoin luas ár nascachta digití nua, áfach, is áisiúil a thabhairt chun cuimhne go bhfuil bealaí stairiúla doimhne ag go leor de na ceangail seo.

Déan Ceangal


Tá cuireadh á thabhairt againn daoibh mar rannpháirtithe sa tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta chun ceangal a dhéanamh. Spreagann téama na bliana seo thú an ceangal a fhiosrú idir daoine agus an oidhreacht, an saibhreas gnáthóg nádúrtha atá in Éirinn, ár dtraidisiúin, ár mbealaí bóithre agus ár gceangail a fhiosrú. Tá sárluach in oidhreacht ár dtimpeallachta, ár bpobail agus ár n-oileáin. Trí cheangal a dhéanamh le d’oidhreacht áitiúil, tá tú ag cur lenár bhfolláine shóisialta, thimpeallachta agus gheilleagrach lena chinntiú go gcaomhnaítear ár n-oidhreacht thógtha, nádúrtha agus chultúrtha go fadtéarmach.