Hide Subscribe Panel

Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta 2023: Cuireadh chun Páirt a Ghlacadh inti

MX7 A4765

Réamhrá maidir le Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta 2023. Faigh amach cé chomh héasca agus atá sé páirt a ghlacadh inti agus imeacht a eagrú.

Oidhreacht Bheo na hÉireann a Aithint

Chuaigh ionadaithe ó na Píobairí Uilleann i bpáirt leis an gComhairle Oidhreachta agus le Malcolm Noonan, an tAire Stáit um Oidhreacht agus Athchóiriú Toghcháin, ag an seoladh ag ceanncheathrú na bPíobairí Uilleann ar Shráid Henrietta i mBaile Átha Cliath chun a léiriú cén dóigh a rannchuidíonn siad le hoidhreacht chultúrtha na hÉireann a chaomhnú agus a chur chun cinn trí theagasc píobaireachta agus déanamh píob a sholáthar, trí thaibhithe a eagrú agus trí ghníomhú mar phointe fócasach do dhaoine móra ceoil thraidisiúnta in Éirinn agus ar fud an domhain.


Ba iad píoba agus píobaireacht Uilleann an chéad aighneacht ó Éirinn chuig Liosta Oidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe Domhanda UNESCO.


Tá an Oidhreacht Bheo sainmhínithe mar “chleachtais, eolas agus scileanna a tugadh ar aghaidh ó ghlúin amháin go dtí an chéad ghlúin eile agus atá fós in úsáid inniu”. Mar sin, tá píoba agus píobaireacht Uilleann ina sampla den Oidhreacht Bheo atá á cothú inniu.


D’áireofaí le himeachtaí agus le tionscadail eile a bhfuil Oidhreacht Bheo i gceist leo iniúchadh a dhéanamh ar thraidisiúin na hiománaíochta, na camógaíochta nó na peile Gaelaí/pheil na mban; súil ghéar a chaitheamh ar áilleacht cheol traidisiúnta, dhamhsa traidisiúnta nó amhránaíocht thraidisiúnta na hÉireann; ár gcineálacha traidisiúnta ceardaíochta agus scileanna a chaomhnú, amhail stánadóireacht an Lucht Siúil, lásadóireacht agus fíodóireacht ciseán; agus traidisiúin oidhreachta tógtha a thaispeáint, amhail tuíodóireacht, plástráil aoil, agus ballarach cloiche singile.


Seolann an Chomhairle Oidhreachta Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta

Tá an Chomhairle Oidhreachta ag iarraidh ar dhaoine atá ag plé leis an oidhreacht den chéad uair, ar dhaoine a bhfuil spéis acu san oidhreacht agus ar shaineolaithe oidhreachta de gach aois ar fud na hÉireann díriú ar an oidhreacht bheo agus iad ag clárú imeachtaí i bpearsa agus tionscadail dhigiteacha lena gcuimsiú i Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta 2023.

Agus í ar siúl ón Satharn an 12 Lúnasa go dtí an Domhnach an 20 Lúnasa, tá Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta ar cheann amháin de na himeachtaí cultúrtha is mó in Éirinn anois.

Is féidir imeachtaí agus tionscadail dhigiteacha a uaslódáil anois trí Thairseach na nEagraithe ar www.heritageweek.ie.Chun deis a bheith ann chun d’imeacht a chur chun cinn sna meáin áitiúla roimh Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta, ba cheart duit d’imeacht a chur isteach roimh an 15 Meitheamh. Féadfar imeachtaí a chur isteach suas go tús Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta an 12 Lúnasa, áfach. Ba cheart tionscadail dhigiteacha oidhreachta a chur isteach faoin 22 Lúnasa.

Samplaí d’imeachtaí i bpearsa is ea turais siúil, léachtaí, taispeáint scannán, taispeántais, ceardlanna ceardaíochta agus gníomhaíochtaí idirghníomhacha eile. Samplaí d’fhormáidí tionscadal digiteach is ea cainteanna agus taispeántais ar líne, físeáin, podchraoltaí, láithreoireachtaí agus blaganna, agus suíomhanna Gréasáin tiomnaithe agus cuntais thiomnaithe meán sóisialta.Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt Malcolm Noonan, an tAire Stáit um Oidhreacht agus Athchóiriú Toghcháin: “Tugann téama na hoidhreachta beo i mbliana deis iontach dúinn ár gcuid scileanna, traidisiún agus cultúir féin a iniúchadh agus féachaint freisin ar oidhreacht dholáimhsithe ár bpobal imirceach agus na ndaoine sin a tháinig isteach sa tír seo le déanaí. Ó thaobh na hoidhreachta de, is ionann suntas dár n-oidhreacht thógtha agus nádúrtha agus do scéalta a insint, scileanna a mhalartú agus traidisiúin a thabhairt ar aghaidh ó ghlúin amháin go dtí an chéad ghlúin eile. Tá an-acmhainneacht againn spreagadh a thabhairt dá chéile i mbliana.”


Mhínigh Martina Moloney, Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta: “Mar aon leis an oidhreacht bheo, ba mhaith linn eagraithe imeachtaí agus tionscadal a spreagadh freisin féachaint ar an ngné oidhreachta cultúrtha den oidhreacht thógtha agus nádúrtha i mbliana. Tá scéalta taobh thiar de gach tobar beannaithe agus fothrach ar fud na tíre, de na traidisiúin a bhaineann lenár mbealaí oilithrigh agus lena n-oidhreacht nádúrtha álainn, agus de na scileanna a bhaineann lenár n-oidhreacht uisce, idir dhéanamh curach, thógáil bád saighne agus iascaireacht snap-eangaí. Mar choimeádaithe na hoidhreachta sin, tá sé de dhualgas orainn go léir a scrúdú conas is féidir linn na scileanna, na traidisiúin, na foirmeacha ealaíne agus na modhanna maireachtála uathúla sin a chaomhnú, a chothú agus a chomhroinnt agus aird spriocphobal comhaimseartha a mhealladh ag an am céanna.Dúirt Virginia Teehan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na Comhairle Oidhreachta: “Sa doiciméad ‘Ár nÁit san Am’, an Plean Straitéiseach a d’fhoilsíomar le déanaí, gabhann an Chomhairle Oidhreachta uirthi féin cistiú a mhéadú do Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta mar mhodh tábhachtach trínar féidir rannpháirtíocht phobaltreoraithe a chur chun cinn. Sna blianta atá romhainn, feicfimid tionchar na tacaíochta méadaithe sin i bpobail ar an talamh agus i seiftiúlacht na n-imeachtaí agus na dtionscadal a eagrófar le linn Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta.”


Tá Fáilte Éireann, Oifig na nOibreacha Poiblí, Iontaobhas Sainchomharthaí na hÉireann agus Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil ina gcomhpháirtithe de chuid Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta 2023. Ar leibhéal an chontae, is iad oifigigh oidhreachta údaráis áitiúil agus a gcuid comhghleacaithe a dhéanann Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta a chomhordú agus a fhothú, i gcomhar le roinnt grúpaí agus eagraíochtaí oidhreachta áitiúla. Agus tacaíocht na heagraíochta do Sheachtain na hOidhreachta á hathdhearbhú aici, dúirt Mary Stack, Ceann Nithe is Díol Spéise ag Fáilte Éireann: “Tá cultúr saibhir agus oidhreacht shaibhir na hÉireann ina gcuid dhílis dár dtairiscint turasóireachta. Mar sin, tá áthas ar Fháilte Éireann tacú le Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta an athuair. Trí bheocht a chur inár n-oidhreacht bheo agus inár láithreáin oidhreachta araon trí thaispeántais, trí cheol, trí athléirithe, trí thurais agus trí shiúlóidí, cruthóidh Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta 2023 eispéiris fhíorshuntasacha do thurasóirí agus do mhuintir na háite araon ar fud na tíre.”