Hide Subscribe Panel

Gradaim Oidhreachta Náisiúnta

Déanann Gradaim Oidhreachta Náisiúnta na Comhairle Oidhreachta ceiliúradh ar na tionscadail agus na himeachtaí is spéisiúla a eagraíonn eagraithe tionscadail na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta.

Tá Gradaim na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta ar oscailt anois le haghaidh ainmniúchán. Is féidir imeachtaí agus tionscadail dhigiteacha a ainmniú go gcuirfear san áireamh iad do ghradam trí na foirmeacha iarratais thíos.

Catagóirí Gradaim

Beidh na gradaim chontae, chomh maith le roinnt catagóirí speisialta, a dtugtar cuntas orthu thíos, i measc Ghradaim na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta i mbliana;

Gradam Laoch Oidhreachta Náisiúnta: Bronnfar an gradam seo ar dhuine nó ar eagraíocht a léirigh gur chuir siad go mór leis an oidhreacht a chosaint agus a chur chun cinn thar tréimhse fhada ama. Bunaítear an gradam seo ar ainmniúcháin ón bpobal.

Gradam Oidhreachta Beo: Bronnfar an gradam seo ar an imeacht nó an tionscadal ar éirigh leis léirthuiscint níos fearr a spreagadh ar ghné dár nOidhreacht Bheo - ceardaíocht, scileanna agus cleachtais thraidisiúnta.

Gradam an Linbh Fhiáin:
Bronnfar an gradam seo ar an imeacht nó an tionscadal ar éirigh leis leanaí agus teaghlaigh a spreagadh dul amach faoin aer agus taitneamh a bhaint as an oidhreacht agus as an mbithéagsúlacht ina gceantar áitiúil agus iad a fhiosrú; a chaitheann súil eile ar an domhan timpeall orthu; a chuireann áilleacht éagsúil an tírdhreacha ina gceantar ar aird.

Gradam Oidhreachta Uisce: Bronnfar an gradam seo ar an imeacht nó an tionscadal is fearr a d’fhiosraigh conas a mhúnlaigh canáil, abhainn, loch nó an fharraige oidhreacht cheantair áitiúil nó a dhéanann ceiliúradh ar an uisce mar chuid lárnach dár n-oidhreacht nádúrtha, agus mar chuid ríthábhachtach dár dtodhchaí, nó a dhéanann machnamh ar na rudaí eile is féidir linn a dhéanamh leis an acmhainn luachmhar seo a chaomhnú. Tá an Gradam Oidhreachta Uisce i gcomhar le Clár Uisce an Údaráis Áitiúil.

Gradam Imeachta Ionchuimsithigh: Bronnfar an gradam seo ar an imeacht nó an tionscadal a rinne iarracht speisialta an oidhreacht a roinnt le gach duine sa phobal i measc na n-aoisghrúpaí, iad siúd ina measc nach bhfuil cur amach ar an oidhreacht acu; iad siúd nach as an gceantar dóibh; nó iad siúd a bhfuil riachtanais bhreise inrochtaineachta acu.

Gradam Gaeilge: Bronnfar an gradam seo ar an imeacht nó an tionscadal a thit amach trí Ghaeilge agus/nó a spreag gníomhaíocht nó rannpháirtíocht i nGaeilge.

Gradam Inbhuanaitheachta agus Aeráide: Bronnfar an gradam seo ar an imeacht nó an tionscadal a rinne iarracht speisialta cleachtais atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a chur san áireamh lenár lorg carbóin a laghdú agus tionchar a imirt ar an domhan nádúrtha NÓ ar imeacht a chuir oideachas ar fáil ar thionchar an athraithe aeráide agus ar chleachtas maith inbhuanaitheachta.

Gradam Contae: Bronnfar an gradam seo ar an imeacht nó an tionscadal is fearr i ngach limistéar Údaráis Áitiúil bunaithe ar a chumas: rannpháirtíocht phobail a uasmhéadú leis an tionscadal a fhorbairt; gach aoisghrúpa i do phobal a chur san áireamh i bhforbairt/dtabhairt faoin tionscadal; feasacht a mhúscailt ar ghné oidhreachta i bpobal; nó cur le tionscadal oidhreachta reatha, nó le líonra oidhreachta i bpobal agus téamaí na hoidhreachta agus/nó na bithéagsúlachta inbhuanaithe a chur san áireamh.

Critéir bhronnta

Chomh maith leis sin, caithfidh gach tionscadal ar a laghad gné ar leith amháin den oidhreacht nádúrtha, chultúrtha nó thógtha a chur chun cinn go soiléir, agus caithfidh luach soiléir oideachais baint leo trí chabhrú le daoine a bheith rannpháirteach san oidhreacht agus eolas breise a fháil faoin oidhreacht.

Déanfar breithniú ar gach tionscadal a chuirtear isteach a fhad agus a shásaíonn siad na critéir seo a leanas a leagadh amach don tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta 2023:

Rannpháirtíocht an phobail: an ndearna an tionscadal rannpháirtíocht an phobail áitiúil a uasmhéadú? Conas a chuir tú d’imeacht chun cinn i measc an phobail agus a thug tú cuireadh do do phobal páirt a ghlacadh?

Comhoibriú trasghlúine: ar thug an tionscadal glúnta éagsúla le chéile chun eolas agus scileanna a roinnt? Conas a rinne tú iarracht aoisghrúpaí éagsúla a chur san áireamh?

Feasacht a mhúscailt: an bhfuil plean soiléir ann chun cur leis an bhfeasacht ar an tionscadal ar leibhéal an phobail agus ar leibhéal níos fairsinge?

Líonraí/acmhainní reatha: ar bhain eagraí/eagraithe an tionscadail leas as eagraíochtaí agus acmhainní oidhreachta (láithreáin ghréasáin, treoir, etc.) chun a dtionscadal a threorú?


Déanfaidh painéal moltóireachta, a thionólfaidh an Chomhairle Oidhreachta, moltóireacht ar thionscadail oidhreachta a cuireadh isteach le haghaidh gradam faoi na catagóirí a liostaítear thuas. Fógrófar na gradaim ag Searmanas Gradam na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta i nDeireadh Fómhair 2023.