Hide Subscribe Panel

Dámhachtainí na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta 2021

Déanann Dámhachtainí Oidhreachta Náisiúnta na Comhairle Oidhreachta ceiliúradh ar na tionscadail is spéisiúla a eagraíonn eagraithe tionscadail na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta.

Déanfar breithniú i rith na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta 2021 ar gach rannpháirtí a n-éiríonn leo tionscadal críochnaithe a uaslódáil chuig láithreán gréasáin na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta chun dámhachtain na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta a bhronnadh orthu.

Déanfar dámhachtainí i mbliana faoi sheacht gcatagóir, agus aird ar an gcur chuige i leith na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta 2021.

Fógrófar na dámhachtainí i nDeireadh Fómhair 2021.

Catagóirí dámhachtana

Dámhachtain Laoch Oidhreachta: bronnfar an teideal seo ar dhuine aonair nó ar eagraíocht a léirigh gur chuir siad go mór leis an oidhreacht a chosaint agus a chur chun cinn in Éirinn. Déanfar dámhachtainí bunaithe ar ainmniúcháin a sheoltar ar aghaidh. Is féidir le duine ar bith Laoch Oidhreachta a ainmniú, agus osclófar ainmniúcháin i ndiaidh na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta.
Rannpháirtithe nua san oidhreacht: bronntar an dámhachtain seo ar an duine aonair nó an grúpa nár ghlac páirt roimhe seo sa tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta, agus a léirigh spéis agus nuálaíocht shuntasach le linn dóibh bheith rannpháirteach ann an chéad uair.

Oidhreacht a roinnt: bronntar é seo ar an tionscadal a rinne ceangal le duine aonair nó le grúpa sa phobal ar gnách nach mbraitheann siad go dtugtar san áireamh iad san oidhreacht áitiúil; nó ar thionscadal a d’fhiosraigh gné den oidhreacht áitiúil arb annamh a dhéantar breithniú nó ceiliúradh air.

Oidhreacht do dhaoine ar gach aois: bronntar an dámhachtain seo ar thionscadal na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta ar éirigh leis rannpháirtithe ó aoisghrúpaí éagsúla a thabhairt san áireamh.

Leanbh Fiáin: bronntar an dámhachtain seo ar thionscadal ar éirigh leis leanaí agus teaghlaigh a spreagadh na gléasanna a chur uathu, éirí aníos ón tolg agus dul amach faoin spéir agus an oidhreacht ina gceantar áitiúil a fhiosrú.

Oidhreacht Uisce:
bronntar an dámhachtain seo ar an tionscadal a rinne an fiosrú ab fhearr ar conas a rinne canáil, abhainn, loch nó an fharraige an oidhreacht a mhúnlú i gceantar áitiúil, agus a roinntear leis an bpobal i gcoitinne.

Dámhachtain chontae:
Bronnfaidh an Chomhairle Oidhreachta dámhachtain Chontae na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta arís eile i mbliana ar an tionscadal is fearr i ngach contae.

Critéir bhronnta

Déanfar breithniú ar gach tionscadal a chuirtear isteach a fhad agus a shásaíonn siad na critéir seo a leanas a leagadh amach don tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta 2021:

 • Rannpháirtíocht an phobail: an ndearna an tionscadal rannpháirtíocht an phobail áitiúil a uasmhéadú?
 • Comhoibriú trasghlúine: ar thug an tionscadal glúnta éagsúla le chéile chun eolas agus scileanna a roinnt?
 • Feasacht a mhúscailt: an bhfuil plean soiléir ann chun cur leis an bhfeasacht ar an tionscadal ar leibhéal an phobail agus ar leibhéal níos fairsinge?
 • Líonraí / acmhainní reatha: ar bhain eagraí/eagraithe an tionscadail leas as eagraíochtaí agus acmhainní oidhreachta (láithreáin ghréasáin, treoir, etc.) chun eolas a chur ar fáil dá dtionscadal?

  Chomh maith leis sin, caithfidh gach tionscadal ar a laghad gné ar leith amháin den oidhreacht nádúrtha, chultúrtha nó thógtha a chur chun cinn go soiléir, agus caithfidh luach soiléir oideachais baint leo trí chabhrú le daoine bheith rannpháirteach san oidhreacht agus eolas breise a fháil faoin oidhreacht.

  Déanfaidh painéal moltóireachta, a thionólfaidh an Chomhairle Oidhreachta breithniú ar thionscadail oidhreachta a cuireadh isteach le haghaidh dámhachtainí faoi na catagóirí a liostaítear thuas. Fógrófar na dámhachtainí i nDeireadh Fómhair 2021.

  Má bhíonn aon cheisteanna agat faoi Dhámhachtainí na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta, déan teagmháil linn, le do thoil, le heritageweek@heritagecouncil.ie.

  Ainmnigh do Laoch Oidhreachta

  Chuir an Chomhairle Oidhreachta tús leis an gcuardach do ‘laoch oidhreachta’ na hÉireann don bhliain 2021.

  Tá cuireadh á thabhairt don phobal na daoine a ainmniú a gceapann siad go bhfuil an dámhachtain tuilte acu tríd an bhfoirm ainmniúcháin do Laoch Oidhreachta Náisiúnta a líonadh. Dúnfar ainmniúcháin ag 12 meán lae Dé Luain, an 20 Meán Fómhair.

  Buaiteoirí Dámhachtain Oidhreachta roimhe seo