Hide Subscribe Panel

Fógraíonn an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta na comhpháirtithe oifigiúla le haghaidh 2022

Heritage Week 17 08 19 8

Tá áthas ar an gComhairle Oidhreachta na comhpháirtithe oifigiúla a fhógairt do Sheachtain Oidhreachta Náisiúnta 2022. I mbliana, táimid ag fáil tacaíocht fhlaithiúil ó Fáilte Éireann, Oifig na nOibreacha Poiblí, Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil, agus Iontaobhas Sainchomharthaí na hÉireann.

Tá na heagraíochtaí seo i gcroílár na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta, agus i gcomhpháirt le hOifigigh Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil, cabhraíonn siad leis an gComhairle Oidhreachta na himeachtaí agus na tionscadail oidhreachta cultúrtha agus nádúrtha a tógadh atá den scoth a dhéanann an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta chomh maith sin. Is acmhainn luachmhar iad na comhpháirtithe d’eagraithe a dhéanann forbairt agus taighde ar imeachtaí agus tionscadail.

Fáilte Éireann

Is gníomhaireacht forbartha turasóireachta é Fáilte Éireann, a chabhraíonn le tionscail turasóireachta na hÉireann chun forbairt a dhéanamh ar thaithí mealltacha a thabhairt do chuairteoirí intíre agus thar lear agus chun feabhas a chur ar an réimse agus ar an gcaighdeán de rudaí a dhéanann agus a fheiceann lucht saoire. Creideann Fáilte Éireann gur fiú forbairt a dhéanamh ar thaithí cuairteoirí agus is í an phríomhuirlis í chun an glas a bhaint d’fhás agus turasóirí féideartha a spreagadh chun cuairt a thabhairt ar an áit. Oibríonn sé chun taithí a sheasann amach a leathnú go réigiúnda a mheallann cuairteoirí agus a chuireann cúiseanna ar fáil dóibh le fanacht agus níos mó ama a chaitheamh san áit, rud a thugann tacaíocht maidir le fás inbhuanaithe ó thaobh an gheilleagair de agus folláine pobail agus luach a léiriú dár n-oidhreacht, dár stair agus dár dtimpeallacht.

Mar gheall ar údaracht na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta, tá sé ar comhchéim le riachtanais ár gcuairteoirí chun oidhreacht na hÉireann atá ar fáil a bhlaiseadh ar leibhéal áitiúil agus dul i bhfeidhm ar scéalta agus carachtair na hÉireann. Tríd oscailt oidhreacht náisiúnta, tógtha agus cultúrtha na hÉireann a áisiú, tugann an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta cead d’fhorbairt thaithí na gcuairteoirí tríd áiteanna ar díol spéise iad - a bhfuil eolas forleathan orthu agus áiteanna nach bhfuil - a aimsiú agus a thaiscéaladh. Déanfar an méid sin trí thaispeántais, cheol, athléirithe, shiúlóidí agus chainteanna.

Más rud é go bhfuil spreagadh uait le haghaidh do thionscadal oidhreachta, féach ar na bileoga seo a leanas ar Slí an Atlantaigh Fhiáin, Sean-Oirthear na hÉireann, Croíthailte faoi Cheilt na hÉireann agus Baile Átha Cliath.

Oifig na nOibreacha Poiblí

Bunaíodh é sa bhliain 1831 agus déanann Oifig na nOibreacha Poiblí punann réadmhaoine an Stáit a bhainistiú mar aon le líon mór réadmhaoine oidhreachta. Ó Chaisleán Bhaile Átha Cliath go Loch Goir go Teamhair, tá an seans ann gur tháinig tú ar obair chaomhnaithe Oifig na nOibreacha Poiblí. Déanann an eagraíocht dhá láithreán na hÉireann Láithreáin Oidhreachta Domhanda, 780 Séadchomhartha Náisiúnta agus os cionn 2,000 acra de ghairdíní agus d’fhearainn pháirce a chaomhnú agus a chur i láthair.

Mar chuid dá gcomhpháirtíocht leis an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta, beidh Oifig na nOibreacha Poiblí ag oscailt a láithreáin saor in aisce ar an Satharn, an 13 Lúnasa, agus ag tabhairt amach Cártaí Oidhreachta Teaghlaigh mar dhuaiseanna inár gcomórtais raidió don tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta.

Más rud é go bhfuil tú ag pleanáil tionscadal oidhreachta, smaoinigh ar láithreáin Oifig na nOibreacha Poiblí a úsáid mar spreagadh. An bhfuil sainchomhartha nádúrtha a raibh tú i gcónaí ag iarraidh níos mó a fhoghlaim faoi? An bhfuil gaol speisialta ag do mhuintir le séadchomhartha náisiúnta? Cuireann Oifig na nOibreacha Poiblí agus a láithreáin acmhainní úsáideacha ar fáil a chuireann tacaíocht ar fáil duit chun forbairt a dhéanamh ar d’imeacht nó do thionscadal oidhreachta.

Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil

Is éard is Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil (LAWPRO) ann ná seirbhís roinnte na nÚdarás Áitiúil leis na 31 údarás áitiúil, gníomhaireachtaí Stáit ábhartha, páirtithe leasmhara agus pobail. Oibríonn LAWPRO chun iarrachtaí a chomhordú chun aidhmeanna caighdeán uisce a bhaint amach i gCreatfráma Uisce an AE. Tacaíonn sé le rannpháirtíocht na bpobal áitiúil chun aire a thabhairt dá n-uiscí áitiúla mar aon le cinnteoireacht agus pleananna bainistíochta abhantracha. Aithníonn siad na fadhbanna a chuireann isteach ar chaighdeán uisce sna haigéid feiniolaicéiteacha agus cuirtear ar aghaidh iad le gníomhú.

Más spéis leat tionscadal oidhreachta a dhíríonn ar loch, abhainn, cladach nó uiscebhealach eile, seans go mbeidh tú in ann clárú le hOifigeach Uisce an Chontae. Ná déan dearmad ar an Domhnach, an 21 Lúnasa 2022, Lá Oidhreachta Uisce de chuid na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta, a fhaigheann tacaíocht ó Chlár Uiscí na nÚdarás Áitiúil. Tá an lá tiomanta do gach rud a bhaineann le huisce, a leagann béim ar thionscadail sármhaithe a dhíríonn ar oidhreacht uisce. Is deis é Lá Oidhreachta Uisce dúinn ar fad uisce a cheiliúradh mar chuid lárnach dár n-oidhreacht nádúrtha chomh maith le príomhpháirt dár dtodhchaí. Tugann sé an deis dúinn tábhacht uisce a léiriú agus caighdeán an uisce inár saol laethúil a mheas agus smaoineamh ar an méid ar féidir a dhéanamh chun an acmhainn luachmhar seo a chaomhnú.

Iontaobhas Sainchomharthaí na hÉireann

Le tríocha bliain anuas, d’aimsigh Iontaobhas Sainchomharthaí na hÉireann réadmhaoine suimiúla agus neamhghnácha a raibh gá le caomhnú agus cuireadh caoi orthu mar thithe lóistín saoire, ag athrú foirgnimh stairiúla go hiostas féinfhreastail atá an-speisialta. Baineann réimse réadmhaoine ó thithe solais stairiúla agus tithe scoile go caisleáin agus lóistí geata, tá sé mar aidhm ag Iontaobhas Sainchomharthaí na hÉireann láithreáin oidhreachta tógtha a chaomhnú mar fhoirgnimh bheo. Tá sé mar aidhm ag Iontaobhas Sainchomharthaí na hÉireann meas a léiriú do stair agus d’ailtireacht na struchtúr a chaomhnaíonn siad lena chinntiú go bhfuil gach compord comhaimseartha a theastaíonn ina lóistín saoire.

Coinnigh súil ar na deiseanna iontacha chun lóistín a bhuachan i réadmhaoin Iontaobhas Sainchomharthaí na hÉireann le linn na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta!

Tá an Chomhairle Oidhreachta buíoch de gach ceann de na comhpháirtithe seo as tacú leis an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta. Ná déan dearmad féachaint ar na meáin shóisialta le haghaidh imeacht oidhreachta agus buaicphointí an tionscadail sna seachtainí roimhe agus le linn na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta, an 13 - 21 Lúnasa 2022.

Nuacht

Tuilleadh Nuachta
NO FEE HERITAGE WEEK 9

Oidhreacht inbhuanaitheach agus bithéagsúlacht ar thús cadhnaíochta: Lainseálann an Chomhairle Oidhreachta an tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta

Tá cuireadh tugtha ag an gComhairle Oidhreachta do thosaitheoirí, do dhíograiseoirí agus do shaineolaithe i réimse na hoidhreachta ar fud na hÉireann, is cuma cén aoisghrúpa ina bhfuil siad, chun díriú ar oidhreacht inbhuanaithe agus ar bhithéagsúlacht nuair atá clárú á dhéanamh le haghaidh imeachtaí i bpearsa agus imeachtaí ar líne mar chuid den tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta 2022.
Heritage Week 18 08 19 55 1

Leideanna chun tús a chur le do thionscadal oidhreachta

Tá ceiliúradh á dhéanamh ag Seachtain Náisiúnta Oidhreachta 2022 go bhfuil na himeachtaí ar fad a mbíonn daoine ag freastal orthu go pearsanta tagtha ar ais chomh maith le go bhfuiltear ag leanúint ar aghaidh leis na tionscadail oidhreachta dhigiteacha, ar éirigh chomh maith sin leo le dhá bhliain anuas. Is iomaí bealach atá ann le tabhairt faoi agus tá roinnt leideanna curtha i dtoll a chéile againn chun cabhrú leat dul i mbun oibre láithreach.