Hide Subscribe Panel

Beartas an tionscadail


Caithfidh gach eagraí tionscadail na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta tacú le cuspóirí luaite na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta. Caithfidh tionscadail an méid seo a leanas a léiriú:

  • Luach ar an oidhreacht: Caithfidh tionscadail ar a laghad gné ar leith amháin den oidhreacht nádúrtha, chultúrtha nó thógtha a chur chun cinn go soiléir.
  • Feasacht / luach oideachais: Caithfidh luach soiléir múscailte feasachta nó oideachais bheith ag tionscadail, caithfidh siad cabhrú le daoine bheith rannpháirteach inár n-oidhreacht nó níos mó eolais a fháil faoi.
  • Cumas léirthuisceana: Ba cheart do thionscadail ar tionscadail chomórtha iad ó thaobh cineáil de a bheith bunaithe ar fhíricí agus ba cheart dearcadh cothrom nó an dá thaobh a chur i láthair (agus níor cheart dóibh tacú le díobháil a dhéanamh do chinn eile).

Ba ceart go ndéanfadh tionscadail a dtugtar fúthu mar chuid den tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta 2021 ar a laghad ceann amháin de na critéir seo a leanas a shásamh:

  • Rannpháirtíocht an phobail a uasmhéadú: an líon uasta daoine i do phobal a aimsiú agus iad a spreagadh a gcuimhní agus a n-eolas a roinnt do do thionscadal. Ba cheart breithniú ar leith a dhéanamh ar ghrúpaí / dhaoine aonair i do phobal ar minic a fhágtar as an áireamh ón oidhreacht iad.
  • Na haoisghrúpaí go léir a chur san áireamh: na glúnta éagsúla i do phobal a thabhairt le chéile – an féidir le duine breacaosta scil a roinnt le duine óg?; an féidir le duine óg scéal a d’inis duine breacaosta a roinnt? Nó an féidir scileanna teicniúla chun tionscadail a thaispeáint a roinnt idir glúnta? Ba cheart breithniú ar leith a dhéanamh ar dhaoine óga a thabhairt san áireamh (go háirithe iad siúd idir 9 agus 13 bliana d’aois).
  • Do thionscadal a roinnt le daoine eile: bíodh plean soiléir ann chun feasacht a mhúscailt ar do thionscadal, ar leibhéal áitiúil, réigiúnach nó ar leibhéal náisiúnta, fiú.
  • Cur le nó feabhas a chur ar thionscadal oidhreachta reatha: má tá do smaoineamh le haghaidh tionscadail bunaithe ar obair a rinneadh cheana féin (e.g. tionscadal oidhreachta a raibh tú ag tabhairt faoi i rith tréimhse fhada ama, nó rud éigin a thosaigh tú i rith na dianghlasála), smaoinigh faoi conas is féidir leat cur leis an obair seo do do thionscadal don tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta. D’fhéadfadh nach mbeadh i gceist leis seo ach do thionscadal a thaispeáint do lucht féachana nua.
  • Cur le hacmhainní / líonraí reatha: déan machnamh ar leas a bhaint as acmhainní nó saineolas eagraíochtaí nó líonraí ábhartha chun eolas a chur ar fáil do do thionscadal, mar shampla, Líonra Stair Bhéil na hÉireann, Cairde Éanlaith Éireann, Comhairle Caomhnaithe Phortaigh na hÉireann nó Taisce Cheol Dúchais na hÉireann.

Caithfidh aon tionscadal a bhféadfadh imeacht beag pobail nó tionól poiblí tarlú mar thoradh air cloí le comhairle sláinte poiblí COVID-19 a eisíonn Rialtas na hÉireann.

Ceiliúradh ar ár n-oidhreacht í an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta. Níor cheart d’eagraithe tionscadail úsáid a bhaint as tionscadail na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta chun cuspóirí tráchtála aon eagraíochta nó aon chuideachta a chur chun cinn.

Tá an ceart ar cosaint ag an gComhairle Oidhreachta gan tionscadail a liostáil ar láithreán gréasáin na Seachtaine Oidhreachta nach sásaíonn cuspóirí na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta.

Má bhíonn aon cheisteanna agat faoin mbeartas seo, déan teagmháil linn, le do thoil, le heritageweek@heritagecouncil.ie.