19-27 August 2017

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

19-27 August 2017
19-27 August 2017

Bainistíocht Imeachtaí

Photo-42-butterflys-ballymum_resizedRoinnt Nithe le Smaoineamh Orthu agus Imeacht Rathúil á Bheartú:

 • Faigh amach cad iad na riachtanais árachais atá ann agus bí cinnte go mbíonn clúdach imleor árachais ag an imeacht a bhíonn agat.
 • Smaoinigh ar do sprioclucht féachana/éisteachta – bíonn dúil ag daoine d’aoiseanna éagsúla, ó chúlra agus ó phobail éagsúla in imeacht a mbíonn rath air (“Fáilte Roimh Cách”).
 • B’fhéidir go nglacfadh duine éigin i do ghrúpa le freagracht maidir le PR agus do stáisiún raidió áitiúil agus na nuachtain a chur ar an eolas maidir leis an imeacht. Cuimhnigh ar uimhreacha teagmhála a chur ann gur féidir teacht ort le ráiteas a fháil más gá dóibh ceist a chur ort.
 • Má bhíonn imeacht ar siúl agat ag am ar leith cuimhnigh go dtiocfaidh daoine ann go luath
 • Cuimhnigh go mb’fhéidir nach mbeadh an taithí chéanna ag daoine ar an gceantar agus atá agat féin agus is féidir le mapa simplí an-chabhair a thabhairt dóibh siúl a bhfuil sé beartaithe acu freastal air.
 • Cabhraíonn aon ábhar léiritheach, taispeántais agus gníomhaíochtaí le haird do lucht féachana a dhíriú.
 • Déan oibrithe deonacha a earcú agus déan deimhin de go mbíonn cabhair agat i gcás breoiteachta.
 • Coimeád tuairisc ar líon na gcuairteoirí trí thicéid isteach a thabhairt amach.
 • Má bhíonn aiseolas á lorg agat ar do chuairteoiri ag úsáid foirme measúnaithe iniata – an bhfuil pinn agus cláir fháiscthe agat?

NÓTA: Má bhíonn imeacht á eagrú agat lasmuigh déan de réir na seacht bprionsabhl le do thoil Ná Fág Aon Rian:

 1. Pleanáil Chun Tosaigh agus Déan Ullmhú
 2. Cuimhnigh ar Dhaoine Eile
 3. Bíodh Meas Agat ar Ainmhithe Feirme agus ar an bhFiadhúlra
 4. Déan Taisteal agus Campáil ar Thalamh Mharthanach
 5. Fág i do Dhaidh aon Ní a Fhaigheann Tú
 6. Déan Fuíollábhar a Dhiúscairt i gCeart
 7. Déan Íoslaghdú ar Thionchar Tine

www.leavenotraceireland.org

Seo a leanas roinnt smaointe a fhéadfadh cabhrú leat maidir le leanaí a spreagadh le bheith rannpháirteach:

 • Is fearr is féidir le leanaí dul i ngleic le maoin nó imeacht trí ghníomhaíochtaí cruthaitheacha mar ealaíona agus ceardaíocht, ceol, rince agus cuardach.
 • Déan boird speisialta gníomhaíochta a sholáthar do leanaí le suí acu le pinn dhaite agus páipéar.
 • Cuir obair ealaíona na leanaí maidir le maoin nó imeacht ar taispeáint.
 • Déann roinnt bheag breágán a sholáthar i dtreo is gur féidir leis na leanaí óga súgradh leo faoi mhaoireacht a dtuismitheoirí nó a gcaomhnóirí.
 • Is breá le gach leanbh péinteáil aghaidhe – úsáid péint le figiúirí nó tréimsí stairiúla a léiriú ach bíodh cead na dtuismitheoirí agat ar dtús toisc gur féidir go mbeadh ailléirge ar roinnt leanaí maidir le péint.
 • Tabhair spreagadh do leanaí níos sine le páirt a ghlachadh i gcomórtas grianghrafadóireachta na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta agus cuir orthu fón camera a úsáid le grianghraf a thógáil de dhéantúsáin, nithe nó speiseas fiadhúlra neamhghnácha nach bhfuil taithí acu orthu. Féach an teolas ar an saothar grianghrafadóireachta iniata.
 • Cruthaigh quiz a bhaineann le d’imeacht.
 • Cuir ar leanaí cuimilteáin crián a dhéanamh de nithe.
 • Tabhair d’imeacht nó do shealúchas chun beatha trí scéalaíocht nó drámaí puipéid.
 • Déan ábhar gléasta suas a chur ar fáil do leanaí agus cuir orthu imeacht stairiúil a athachtú.

An Ionad:

 • Féach ar an leibhéal rochtana do chathaoireacha rothaí atá ar fáil.
 • Féach ar cad iad na háiseanna páirceála atá ar fáil
 • Bí cinnte go mbíonn ar do chumas freastal ar an lucht féachana a theastaíonn uait a mhealladh.
 • Mar shampla, má theastaíonn uait teaghlaigh a spreagadh b’fhéidir go mbeadh ort smaoineamh ar áiseanna leithris agus friothála ar naíonáin.
 • Bíodh sé soiléir roimh ré do chuairteoirí má bhíonn aon deacracht le rochtain ar an sealúchas.
 • Má bhíonn tú ag súil le mórán tráchta cuir An Garda Síochána ar an eolas agus faigh comhairle maidir le do shocruithe agus eagraigh cónaitheoirí áitiúla maidir leis an imeacht agus aon chur isteach a fhéadfadh a bheith ar thrácht.
 • Labhair leis an Oifigeach Sábháilteachta Dóiteáin áitiúil roimh ré ar réamhchúram sábháilteachta dóiteáin.
 • Déan measúnú riosca ar an ionad (féach thíos).
 • Bí cinnte go mbíonn fón agus fearas garchabhrach ar an láthair.

Na Leasa a bhaineann le himeacht rathúil i rith na Seachtaine Oidhreacha Náisiúnta:

 • Trí imeacht samhlaíoch a thairiscint a mbíonn tóir ag lucht féachana leathan air is féidir go mbeadh ar do chumas cuairteoirí a spreagadh le ballraíocht a bheith acu i do eagraíocht.
 • Is féidir le do imeacht foghlaim a spreagadh i ndaoine de gach aois agus beidh toradh ar do shaothar agus spreagfaidh tú spéis agus bród dhaoine ina dtimpeallacht.
 • Is féidir leat cabhrú le bród i do phobal a chothú.
 • Is féidir leat an scéal a scaipeadh maidir le do shaothar trí nuachtáin agus na meáin agus do theachtaireacht a chur chuig lucht urraithe chomh maith le cuairteoirí/baill nua.

Join Us